Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

De vennootschap Caractère SARL (hierna DE VERKOPER genoemd) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer RCS Paris B 389 928 862. Het postadres is CARACTERE 3 rue Montgolfier 93116 Rosny sous Bois cedex en het e-mailadres is info@caractere-paris.com (hierna HET ADRES VAN DE VERKOPER genoemd). Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden in de online winkels op de website www.caratere-paris.com (hierna DE VERKOPERSITE genoemd) impliceert de voorafgaande raadpleging en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Door op de bestelknop te klikken, aanvaardt u deze voorwaarden volledig. Deze klik heeft de waarde van een "digitale handtekening".

Onderwerp:
Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren met betrekking tot de online verkoop van goederen die door DE VERKOPER aan de consument worden aangeboden.

Orderbevestiging:
De contractuele informatie wordt bevestigd per e-mail naar het adres dat door de consument is opgegeven op het bestelformulier.

Bewijs van transactie:
De geautomatiseerde registers, bewaard in de informatiesystemen van DE VERKOPER onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van bestelformulieren en facturen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden geproduceerd.

Productinformatie:
Alle mogelijke inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op DE VERKOPERSITE juist is. DE VERKOPER of zijn leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, incidenten of bijzondere schade als gevolg van elektronische transmissies of de nauwkeurigheid van de verzonden informatie, zelfs als DE VERKOPER op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. De namen en merken van producten en fabrikanten worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden. De foto's, beschrijvingen en prijzen van producten zijn niet bindend.

Geldigheidsduur van het aanbod en de prijs daarvan:
Onze prijzen zijn geldig voor de dag.

Leveringsvoorwaarden:
De producten worden geleverd op het adres dat door de consument is opgegeven op het bestelformulier en alleen in de geografische gebieden die wij bedienen. Alle producten verlaten onze faciliteiten in perfecte staat. De klant moet de vervoerder (of de postbode) op de hoogte stellen van zelfs het kleinste teken van schade (gaten, sporen van pletten, etc.) aan het pakket, en indien nodig het pakket weigeren. Een nieuw identiek product wordt dan kosteloos naar u teruggestuurd. De vervanging van een product dat achteraf beschadigd blijkt te zijn tijdens het transport, zonder dat er enige reserves zijn gemaakt bij ontvangst van het pakket, kan niet worden verwerkt. Zoals bij elke verzending, kan er vertraging optreden of kan het product zoekraken. In dat geval schakelen we de vervoerder in om een onderzoek te starten. Alle inspanningen worden geleverd, zo lang als nodig is, om het pakket terug te vinden. Indien nodig zal de handelaar worden vergoed door de vervoerder en zal hij een nieuw identiek pakket op eigen kosten leveren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vertragingen in de levering door de vervoerder, met name in geval van verlies van producten, slecht weer of stakingen.

Probleem met de levering door de vervoerder:
Alle afwijkingen met betrekking tot de levering (schade, product ontbreekt in vergelijking met de afleverbon, beschadigd pakket, gebroken producten, enz.) moeten absoluut worden vermeld op de afleverbon in de vorm van 'handgeschreven reserves', vergezeld van de handtekening van de klant. De consument moet tegelijkertijd deze afwijking bevestigen door binnen (2) twee werkdagen na de leveringsdatum een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de vervoerder te sturen waarin de genoemde klachten worden uiteengezet. De consument moet een kopie van deze brief aan HET ADRES VAN DE VERKOPER verstrekken. Zonder dit rapport zullen wij geen enkele vervanging uitvoeren.

Leveringsfouten:
De consument moet op dezelfde dag van levering of uiterlijk de eerste werkdag na levering eventuele klachten over leveringsfouten en/of niet-conformiteit van producten in termen van aard of kwaliteit ten opzichte van de informatie op de bestelbon bij DE VERKOPER indienen. Na deze termijn wordt elke klacht afgewezen. De consument kan deze klacht bij DE VERKOPER indienen op HET ADRES VAN DE VERKOPER. Elke klacht die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen is ingediend, kan niet worden behandeld en ontslaat DE VERKOPER van elke aansprakelijkheid jegens de consument. In geval van leveringsfouten of ruilen, moet elk te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in zijn originele verpakking in onberispelijke staat naar DE VERKOPER worden teruggestuurd naar HET ADRES VAN DE VERKOPER. Om te worden geaccepteerd, moet elke retourzending worden gemeld en voorafgaande goedkeuring van DE VERKOPER hebben, die in geval van goedkeuring het pakket naar het juiste adres zal terugsturen. De verzendkosten zijn voor rekening van DE VERKOPER, tenzij blijkt dat het product niet overeenkomt met de originele verklaring die door de consument is gedaan in de retouraanvraag.

Garantie van producten:
De bepalingen van deze voorwaarden mogen de consument niet beroven van de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht om hem te beschermen tegen alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte product. De consument wordt nadrukkelijk geïnformeerd dat DE VERKOPER niet de fabrikant is van de producten die op DE VERKOPERSITE worden gepresenteerd en dat DE VERKOPER vrijgesteld is van alle verantwoordelijkheid voor defecte producten. Bijgevolg kan in geval van schade aan personen of eigendommen als gevolg van een defect van het product alleen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product door de consument worden gezocht, op basis van de informatie die op de verpakking van het betreffende product staat. De garantieperiode is één jaar (1 jaar). Uitgesloten van deze garantie zijn alle producten die door de klant of door een andere entiteit dan de door DE VERKOPER gekozen dienstverleners zijn gewijzigd of gerepareerd. De garantie kan worden verlengd volgens de voorwaarden die in de winkel en op de website in het ateliergedeelte zijn vastgelegd.

Herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Overeenkomstig de artikelen L. 120-20 heeft de consument een termijn van zeven (7) kalenderdagen om, op eigen kosten, de producten die hem niet bevallen terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door de consument. Elke retourzending kan vooraf worden gemeld bij de klantenservice van DE VERKOPER. Het product moet worden teruggestuurd naar HET ADRES VAN DE VERKOPER. Om evidente hygiënische redenen kunnen geopende verpakkingen en/of gebruikte producten niet worden terugbetaald. Alleen producten die in hun geheel, in hun originele verpakking en in perfect verkoopbare staat worden teruggestuurd, worden geaccepteerd. Elk product dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet gerestitueerd, niet teruggenomen en niet geruild. Dit herroepingsrecht kan zonder boete worden uitgeoefend, met uitzondering van verzend- en retourkosten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de consument de keuze om ofwel een terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen, ofwel om het product om te ruilen. In geval van omruiling worden de verzendkosten door de consument gedragen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal DE VERKOPER alle inspanningen leveren om de consument binnen dertig dagen terug te betalen.

Gebruiksrechten:
Het gebruik van de merken op de site is ten strengste verboden.

Overmacht:
Geen van de partijen zal tekortschieten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een onvoorziene gebeurtenis van overmacht. Als een geval van overmacht wordt beschouwd elke onweerstaanbare, externe, onvoorspelbare, onvermijdelijke omstandigheid die onafhankelijk is van de partijen en die niet kan worden voorkomen door deze laatsten, ondanks alle redelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen tien werkdagen na de datum waarop zij hiervan op de hoogte is gesteld, op de hoogte stellen. De twee partijen zullen dan, binnen een termijn van drie maanden, behalve in geval van onmogelijkheid als gevolg van overmacht, samenkomen om de invloed van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waarin de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als het geval van overmacht langer duurt dan een maand, kunnen deze algemene voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij. Expliciet worden als overmacht of toevalsgebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk worden erkend door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en hoven: het blokkeren van vervoermiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, het stopzetten van telecommunicatienetwerken of problemen met externe telecommunicatienetwerken voor klanten.

Gedeeltelijke nietigheid:
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of nietig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en volledig van toepassing blijven.

Geen afstand:
Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een inbreuk door de andere partij op een van de verplichtingen die zijn uiteengezet in het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden, mag niet worden uitgelegd als een afstand van de verplichting in kwestie voor de toekomst.

Toepasselijk recht:
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Dit geldt zowel voor materiële regels als voor vormvoorschriften. In geval van geschil of klacht zal de consument in eerste instantie contact opnemen met DE VERKOPER om een minnelijke oplossing te vinden.

Bescherming van persoonsgegevens:
Alle gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt om uw bestellingen te kunnen verwerken. Op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden, hebt u bij DE VERKOPER het recht op rectificatie, inzage, wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons hebt verstrekt. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend. Registratienummer bij de CNIL: 1189391

Overmacht:
Geen van de partijen zal tekortschieten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een onvoorziene gebeurtenis van overmacht. Als een geval van overmacht wordt beschouwd elke onweerstaanbare, externe, onvoorspelbare, onvermijdelijke omstandigheid die onafhankelijk is van de partijen en die niet kan worden voorkomen door deze laatsten, ondanks alle redelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen tien werkdagen na de datum waarop zij hiervan op de hoogte is gesteld, op de hoogte stellen. De twee partijen zullen dan, binnen een termijn van drie maanden, behalve in geval van onmogelijkheid als gevolg van overmacht, samenkomen om de invloed van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waarin de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als het geval van overmacht langer duurt dan een maand, kunnen deze algemene voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij. Expliciet worden als overmacht of toevalsgebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk worden erkend door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en hoven: het blokkeren van vervoermiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, het stopzetten van telecommunicatienetwerken of problemen met externe telecommunicatienetwerken voor klanten.

Gedeeltelijke nietigheid:
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of nietig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en volledig van toepassing blijven.

Geen afstand:
Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een inbreuk door de andere partij op een van de verplichtingen die zijn uiteengezet in het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden, mag niet worden uitgelegd als een afstand van de verplichting in kwestie voor de toekomst.

Toepasselijk recht:
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Dit geldt zowel voor materiële regels als voor vormvoorschriften. In geval van geschil of klacht zal de consument in eerste instantie contact opnemen met DE VERKOPER om een minnelijke oplossing te vinden.

Bescherming van persoonsgegevens:
Alle gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt om uw bestellingen te kunnen verwerken. Op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden, hebt u bij DE VERKOPER het recht op rectificatie, inzage, wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons hebt verstrekt. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend. Registratienummer bij de CNIL: 1189391

Geschillen:
Elke bestelling via DE VERKOPERSITE houdt de aanvaarding door de klant in, zonder enige beperking, van de algemene verkoopvoorwaarden van DE VERKOPER. In geval van verkoop aan een rechtspersoon is elk geschil met betrekking tot de verkoop (prijs, algemene voorwaarden, producten, enz.) onderworpen aan het Franse recht voor de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van DE VERKOPER.